Projekt VARME2

PRINCIP
Varmestyringen regulerer kedel/fremløbs-temperaturen således, at der er konstant temperatur i rummet, hvor rumføleren er monteret.

KEDEL
Kedelen er en moderne modulerende og kondenserende gaskedel. For at opnå modulerende drift er indbygget en klimastyring med udeføler. På denne klimastyring skal vælges den predefinerede kurve for fremløbstemperaturen, som bedst svarer til husets varmebehov ved alle forekommende udetemperaturer.

STYRING EFTER UDEFØLER
Denne form for styring er ikke nødvendigvis ideel. Dels er det måske ikke muligt at finde en kurve, der svarer til husets behov ved alle udetemperaturer. Dels vil udeføleren ikke reagere på samme måde som huset. F.eks. må det forventes, at udeføleren reagerer langt hurtigere end huset på ændringer i udetemperatur, ligesom udeføleren reagerer anderledes på vindpåvirkning end huset. Dette medfører, at klimastyringen typisk indstilles således, at fremløbstemperaturen det meste af tiden er lidt højere end nødvendigt.

VARME2 AUTOMATIK
Automatikken er bygget op omkring en PIC16F84 (1K flash program, 64 byte ram, 64 byte EEPROM), som det fremgår af diagrammet. Der er i høj grad tale om genbrug af det oprindelige VARME projekt, men med to væsentlige ændringer. Der benyttes ingen fremløbsføler, og i stedet for relæudgang er der en pulsebredde moduleret udgang til en udeføler emulator.

UDEFØLER EMULATOR
Udeføler emulatoren forbindes til den indbyggede klimastyring i stedet for den normale udeføler. Ved at styre udeføler emulatorens "temperatur" vil klimastyringen kunne tvinges til at give den ønskede fremløbstemperatur. Udeføler emulatoren indeholder en optokobler, som samtidig giver potentialadskillelse. Eventuelt kan der monteres en omskifter, som vist på diagrammet, så der kan vælges mellem emulator og rigtig udeføler.

Udeføler karakteristik
°C Ohm V °C Ohm V
-20 2392 2,64 4 984 1,65
-16 2088 2,49 8 842 1,49
-12 1811 2,33 12 720 1,34
-8 1562 2,16 16 616 1,20
-4 1342 1,99 20 528 1,07
0 1149 1,82 24 454 0,95

RUMFØLER
Rumføleren er af typen konstant-strøm giver (Analog Devices AD592: 1 uA / Kelvin). Rum-føleren anbringes frit et passende sted i rummet.

REGULERINGSSTRATEGI
Reguleringsstrategien bestemmes af softwaren, som indeholder 2 regulatorfunktioner.

DISPLAY
Automatikken er forsynet med et 2 linier x 16 karakter LCD display. Displayet er ikke strengt nødvendigt, men er til god hjælp ved aftestning.

Eksempel på display visning:

Øverste linie viser aktuel rum-temperatur (tv) og ønsket rum-temperatur (th).
Nederste linie viser signalet til udeføler emulatoren som procent af udstyringsområdet efterfulgt af + eller -, som indikerer om den krævede fremløbs temperatur er under ændring.

HOME