Projekt VARME

PRINCIP
Varmestyringen regulerer kedel-temperaturen således, at der er konstant temperatur i rummet, hvor kedelen er opstillet. Det har vist sig, at 26,5 ° C målt på ydersiden af kedeunit giver en passende temperatur i resten af huset. Kedelrum er nordvendt, og har altså ikke solindfald. Alternativt kan rum-føleren placeres i et andet nordvendt rum.

KEDEL
Lavtemperaturkedel med driftstemperatur ned til 50 ° C. Kedel er ikke forsynet med shunt. Variation af brugsvandets temperatur fra sommer til vinter må accepteres.

BRÆNDER
Naturgasbrænder, altså ingen problemer med svovlsyredugpunkt.

AUTOMATIK
Automatikken er bygget op omkring en PIC16F84 (1K flash program, 64 byte ram, 64 byte EEPROM), som det fremgår af diagrammet . Relækontakterne kobles i serie med den normale kedeltermostat vha. en omskifter for sommer/vinter drift.

SOMMERDRIFT
Automatikken er slukket, og kedeltermostaten stilles til 50 ° C. Den ønskede temperatur i huset stilles på radiator-termostaterne.

VINTERDRIFT
Kedel-termostaten fungerer her en maximal termostat og stilles til f.eks. 80 ° C. Dens eneste opgave er at undgå at overkogs-termostaten udløses, hvis automatikken skulle svigte! Kedelens temperatur styres af automatikken og vil variere mellem 50 og 80 ° C. En begrænsning i automatikkens software sørger for, at kedeltemperaturen ikke kommer under 50 ° C og ikke over 80 ° C.

TEMPERATURFØLERE
Følerne er af typen konstant-strøm givere (Analog Devices AD592: 1 uA / Kelvin). Rum-føleren anbringes frit et passende sted i rummet. Fremløbs-føleren anbringes i kedel-unit uden på røret med fremløbet vha. et spændebånd uden at knuse føleren (anbring et gummi mellemlæg mellem føler og spændebånd).
Temperatur-målingen bør kalibreres.

REGULERINGSSTRATEGI
Reguleringsstrategien bestemmes af softwaren, som indeholder 2 regulatorfunktioner.

DISPLAY
Automatikken er forsynet med et 2 linier x 16 karakter LCD display. Displayet er ikke strengt nødvendigt, men er til god hjælp ved aftestning.

Eksempel på display visning:

Øverste linie viser aktuel rum-temperatur (tv) og ønsket rum-temperatur (th).
Nederste linie viser aktuel fremløbs temperatur (tv) og krævet fremløbs temperatur (th) efterfulgt af + eller -, som indikerer om den krævede fremløbs temperatur er under ændring.

ERFARINGER
VARME automatikken blev sat i drift i slutningen af april måned, dvs. mod slutningen af varmesæsonen. Der har dog været vekslen mellem nætter med temperatur nær frysepunktet og høj sol i dagtimerne. Automatikken skruede op og ned for kedeltemperaturen som forventet og holdt en konstant rumtemperatur. Selvom proportional og integral forstærkning i softwaren blev valgt lidt på lykke og fromme, har reguleringen været både stabil og passende hurtig. Et problem viste sig, ved at gniststøjen fra tænding af gassen undertiden kunne medføre reset af mikroprocessoren. Dette problem blev fjernet, ved at føre de to følerkabler to gange igennem ferritrør beregnet for radiostøjdæmpning.

HOME